สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

30 มี.ค 2564 17:07:17

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) (The 52nd National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (Virtual Online Conference) ผ่านระบบ Google Meet เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบและเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อไป
อว 8137-ว341 download

[กลับหน้าหลัก ]