สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์โครงการ Family Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online)

02 มิ.ย 2564 15:09:56

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อครอบครัว : Family Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online) สำหรับสมาชิกในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว กฏหมายด้านครอบครัว สวัสดิการสำหรับครอบครัวความเสมอภาคระหว่างเพศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และแม่วันรุ่นกับการเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับครอบครัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมทักษะสำหรัพ่อแม่และสามชิกในครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัวที่จะขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ “เพื่อครอบครัว : Family Line” ซึ่งมีการบริการ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์เพื่อนครอบครัว (www.เพื่อนครอบครัว.com) และ Line Official Account : เพื่อนครอบครัว (@linefamily) หรือสามารถเพิ่มเพื่อนได้จาก QR Code นี้
พม 0505-; 859 download

[กลับหน้าหลัก ]