สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์งาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”

02 มิ.ย 2564 14:15:34

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ภายใต้ชื่องาน GC x Mahidol Webinar : Circular Econamy & Sustainability for Higher Education” ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดนั้น
ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์งาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education” และเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ http://bit.ly/3ba8cjl หรอสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-441-440 ต่อ 1120-5 หรือ อีเมล : sustainability@mahidol.ac.th
อว 78-2898 download

[กลับหน้าหลัก ]