สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

02 มิ.ย 2564 15:35:58

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประกวดราลวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ รางวัลนัวตกรรมแห่งชาติ ได้แบ่งสาขาการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งหน่วยงานและผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมกันในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) สามารถดูรายระเอียดและสมัครเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://award.nia.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรืออีเมล์ awards@nia.or.th
ในการนี้ สำนักงานฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมสูงสุดของประเทศไทยให้ทราบอย่างทั่วถึงต่อไป
อว 5701-1156 download

[กลับหน้าหลัก ]