สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ

09 พ.ค 2561 10:03:30

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการเพื่อชิงเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ในการนี้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]