สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

09 พ.ค 2561 10:51:25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่าบูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยบทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Pape)r จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล tci กลุ่ม 1, 2 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]