สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนา (ออนไลน์)

15 ธ.ค 2564 16:29:28

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญสำหรับประชากรโลก เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) จากหมุดหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ได้รับการยอมรับโดยสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นับแต่นั้นมา “สิทธิมนุษยชน” ได้กลายเป็นหนึ่งในกรอบคิดสำคัญที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชนโลกโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้การตระหนักรู้ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์
ในการนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรร่วมจัดขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการเสวนา (ออนไลน์) “Time to Fight Against SLAPPs in Southeast Asia” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่าน ZOOM พร้อมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ : https://bit.ly/3DlsWJA
อว 68114-ว294 download

[กลับหน้าหลัก ]