สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

15 ธ.ค 2564 16:30:41

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (the 6th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)
ตามที่ได้มีการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 online ผ่าน Cisco webex meeting ที่ประชุมเห็นชอบให้มีกำหนดการจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานด้านความยั่งยืนและเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ อาคารวุฒิชัยกปิลกาญจน์ และอาคารนิวัติ เรืองพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเปิดรับผลงานด้านความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านตอบรับเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานผ่าน Link https://forms.gle/xJVFKKftKeV8sQUGA หรือ QR Code ด้านท้ายเอกสาร หรือเข้าสู่หน้า web Sun Thailand https://sunthailand.net/th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมท่านละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเปิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด โดยผู้จัดงานจะประสานและแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนให้ทราบภายหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
อว 6501.0203-2632 download

[กลับหน้าหลัก ]