สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

12 ม.ค 2565 15:57:00


สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร ซึ่งในปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 42 แล้ว โดยวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฏหมาย และสังคมวิทยา มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีทางอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)
ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความของสารสารนักบริหาร แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาภายในองค์กรเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ หากสนใจลงตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ http://so01.tci.thaijo.org/index.php/executivejournal/
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อีเมล areerat.su@bu.ac.th
200 download

[กลับหน้าหลัก ]