สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

29 ธ.ค 2564 14:29:34

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายประชาชชื่น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางอสกาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและบัญชี วิทยาลัยการพัฒนาฝึกอบรมด้านธุรกิจ วิทยาลัยศรุศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน (A Road to Future – Rebuilding Path to Thai-China Common Prosperity)” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะกรรมการผู้จัดงานประชุมวิชาการฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/conference แลเชญชวนทุกท่านลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน เพื่อการพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” และเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ทิศทางอนาคตของประเทศไทยจากงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน” และการนำเสนอผลงานฯ ในงานประชุมวิชาการฯ โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 432,128,152
7032 download

[กลับหน้าหลัก ]