สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ

12 ม.ค 2565 14:58:42

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ 2565 ครั้งที่ 12 รูปแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยพายัพ จังวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระกับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 (The 12th Payap University and UNRN Research Symposium 2022) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ในการนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน รวมทั้งคณาจารย์ นักวอจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://symposiumpyu.payap.ac.th
16 download

[กลับหน้าหลัก ]