สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเขิญร่วมงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth

12 ม.ค 2565 14:33:04


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดจัดงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายธีรธร ลิขิตพงศธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทางโทรศัพท์ 0-2610-5408 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ teeratorn.l@mhesi.go.th
169 download

[กลับหน้าหลัก ]