สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

05 มิ.ย 2562 10:20:51

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสบับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ดังนี้
1.การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19-20-21 มิถุนายน 2562 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
2.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 27–28 มิถุนายน 2562 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี
จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”
สสว.47/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]