สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

05 มิ.ย 2562 11:56:39

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Meta R2R to Value Based Healthcare” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ กิดแนวคิดในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ด้านสุขภาพ นอกจากนั้นเป็นการนำเสนอบทเรียนการใช้แนวคิดการทำวิจัย R2R เป็นเคริ่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม กอง และหน่วยงานจ่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการดำเนินงานวิจัย (R2R) โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิชาการ การบรรยาย/อภิปราย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงานของท่านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่มระหว่างการประชุม (คนละ 1,750 บาท) ชำระผ่านระบบ Teller Payment) การจองที่พักให้จองกับโรงแรมโดยตรง รายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 3,000 คน) ปิดรับการชำระเงินวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 หากครบจำนวนก่อนกำหนดระบบจะปิดรับสมัครลงทะเบียน โดยรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์เท่านั้น
สธ 0219/ว287 download

[กลับหน้าหลัก ]