สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

24 พ.ค 2562 17:05:46

คณะกรรมมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericultural Commission : ISC) กำหนดจัดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (Internatinonal Congress on Sericulture & Silk Industry) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, lbaraki ประเทศญี่ปุ่น โดยการประชุมประกอบด้วย การนำเสนองานิวัจยบนเวที (oral presentation) การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) และการจัดนิทัศรรศการเกี่ยวกับหม่อนไหมของประเทศญี่ปุ่น
ในการนี้ กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนผู้สนใจผลงานวิจัยเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยไปยัง E-mail ของประธานตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 12 กันายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.isccongress25th.org หรือติดต่อ Dr.Natuo Komoto ทาง E-mail : ISC2019@ml.affrc.ip สำหรับข้อมูลภายในประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภาวดี บูระพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-7924 ต่อ 101, 102 และ 089-790-4644 หรือ E-mail : i_chi60@yahoo.com

[กลับหน้าหลัก ]