สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

02 ธ.ค 2562 14:59:44

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (International Scholar Exchange Fellowship-ISEF)
2. ทุนวิจัยภายในประเทศ (Internal Research Fund) ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณไม่เกิน 1,500,000 บาท จำนวน 2 ทุน สำหรับการวิจัยแบบสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals - SDGs) ในภูมิภาคเอเชีย
โครงการวิจัยทั้งในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ไม่จำกัดหัวข้อวิจัย การวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเนี่ยงกับประเทศเกาหลี
ศูนย์ฯ จึงจะขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ (Asia Research Center) ชั้น 16 อาคารจามจุรี 10 โทร 02-218-3203 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.arckfas.chula.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 8 ชุด และซีดีบรรจุไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ศูนย์ฯ ภายในวันที่ 10 เดือนธันวาคม 2562
อว 62003 download

[กลับหน้าหลัก ]