สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15

21 พ.ย 2562 14:57:50

ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15
“The Fifteenth International Conference on eLerning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและส่งบทความมาเสนอในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLerning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)” ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2019 and Future” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจริญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ นั้น
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีภารกิจสำคัญในวันดังกล่าว จึงขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563วัน-เวลาเดิม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา กรุณาสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://www.2019.elearningap.com/Registration.html ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
eLearning2020/0006 download

[กลับหน้าหลัก ]