สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

21 พ.ย 2562 15:34:45

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
คณะวิศวดรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสยาสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรตพิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จ.ชลบุรี โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการสร้างเครื่อข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม หรือเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครสำหรับผู้นำเสนอผลงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 และสำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน 097-234-4249 และ 02-470-8887 หรือ email : suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th
อว 7605/10971 download

[กลับหน้าหลัก ]