สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก

06 ก.พ 2563 14:39:57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั่วไปแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เกิดองค์ความรู้ใหม่และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไประหว่างสถาบันต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา และเป็นการเผยแพร่การทำงานของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และถูกกำหนดให้อยู่ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และสำหรับนิสิตนักศึกษาท่านละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) สมัครเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ที่ http://eduserv.ku.ac.th/ge/regis/ หรือ QR Code และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-118-0100 ต่อ 8080 หรือ 8030 โทรสาร 02-118-0109
อว 6501.2308-ว.930 download

[กลับหน้าหลัก ]