สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

07 ก.พ 2563 14:52:36

สถาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมมิฟิเคชัน: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level up your classroom) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้สอนในการนำไปพัฒนากิจกรรมในห้องเรียน รวมถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยจากการนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร นั้น
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org/. ขอความกรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ควอท ว1-2563 download

[กลับหน้าหลัก ]