สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

14 ก.พ 2563 16:59:45

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 18) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการในภาครัฐ และเอกชน เป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท โดยสามารถลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ http://sciencebase.mju.ac.th/scitech2020/ หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053-873-819 ถึง 20
อว 69.5-ว108 download

[กลับหน้าหลัก ]