สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

21 ก.พ 2563 11:04:13

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาชาวิชาด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน ศิลปวัฒนธรรม บริการและการท่องเที่ยวและกลุ่มสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ แล้วนั้น
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน์โปสเตอร์ และขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรภัทร รัตนสังข์ โทรศัพท์ 074-286-673 หรือ E-mail: lapsuncon@gmail.com หรือเว็บไซต์ http://www.libarts.psu.ac.th
อว 6801.11-110 download

[กลับหน้าหลัก ]