สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

21 ก.พ 2563 11:32:09

องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization : APSCO) ได้เชิญประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกพิจารณาส่งผู้สมัครรับทุนการวิจัยหลังปริญญาเอก (POSTDOCTORAL) ประจำปี พ.ศ 2563 ณ Northwestern Polytechnical University (NPU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. Mechanics Postdoctoral Fellows Programme
2. Aeronautical and Astronauctical Science and Technology Postdoctoral Fellows Programme
3. Computer Science and Technology Postdoctoral Fellows Programme
4. Control Technology & Engineering Postdoctoral Fellows Programme
5. Mechanical Engineering Postdoctoral Fellows Programme
โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก NPU ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายปี ค่าเช่าที่พักอาศัย รวมถึงได้รับเงินสนับสนุนรายปีจาก Shaanxi Province ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว และหากบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุนฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนบมายังกองกจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารนัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนา แขวงทุ่วสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อ สดช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดศ 0407-ว463 download

[กลับหน้าหลัก ]