สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5”

21 ก.พ 2563 10:05:21

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2563 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research to Make A CHANGE)” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสหกรรมต่างๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ โดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานีใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://rtunc2020.rtu.ac.th
มรธ.ว015-2563 download

[กลับหน้าหลัก ]