สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

16 พ.ย 2563 12:05:09

องค๋การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ซึ่งเป็นกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และสร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งยกย่องผ็ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ทราบถึงกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตลอดจนการใช้เครื่องมือในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ อบก. จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LESS กลไกรักษ์โลกลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรม อมารี วอเตรอ์เกท กรุงเทพฯ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจ (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับไปยังโทรสาร 02-143-8404 หรือลงทะเบียนร่วมงานที่แบบตอบรับอิเล็กทรอส์ตาม QR-code ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวผุสดี ลีกระจ่าง โทรศัพท์ 02-141-9847
อบก 2563.04-ว.1294 download

[กลับหน้าหลัก ]