สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทศรรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020)

16 พ.ย 2563 12:21:21

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020) ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. MU SDGs Talk ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 และ 2. การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) หรือนักศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำเสนอผ่านการจัดนิทรรศการ และการประชุมวิชาการ ให้ทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ นั้น
ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยังยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week 2020) เพื่อเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับตำแหน่งการปฏิบัติงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ สิ่งแวดล้อมที่ยังยืน/สังคมที่ยั่งยืน/เศรษฐกิจ-ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยังยืน/สุขภาพดีอย่างยังยืน ผ่านการจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการหรือเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมดังกล่าวผ่านการถ่ายทอดสดบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (FACEBOOK Live บนเพจ MU SDGs และWebEx) ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/pe/2020/7441/ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
อว 78-ว6372 download

[กลับหน้าหลัก ]