สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบและทิศทางการวิจัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563-2565 และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16 พ.ย 2563 12:49:52

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาทำการศึกษาวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และหากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามกรอบและทิศทางการวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563 – 2565 จะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบและทิศทางการวิจัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563 – 2565 และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียดกรอบและทิศทางการวิจัยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อันจักเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ยธ 06109-3189 download

[กลับหน้าหลัก ]