สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสอนผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

26 พ.ย 2563 16:44:08

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยโลกคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Singapore University of Social Science และ Guangxi University of Finance and Economics, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Innovation and Management for Sustainability” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ Eastin Grand Hotel Sathorn
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่ http://mba.siam.edu/conference/ ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ โทร. 089-303-9999
สน 0210.1-83 download

[กลับหน้าหลัก ]