สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

08 ธ.ค 2563 10:17:48

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai forest Ecological Research Network Conference, T-FERN #10)” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าด้านนิเวศวิทยา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการอันจักมีผลอย่างมากต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาประเทศบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ และขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายโปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full-paper) และสำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สามารถดูลายละเอียดได้ทที่เว็บไซต์ http://phrae.mju.ac.th/t-fern/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอกอโทรศัพท์ 08-9014-5461, อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ โทนศัพท์ 08-0441-3833 หรือทาง e-mail : tfern10.mjup@gmail.com
อว 69.14-ว566 download

[กลับหน้าหลัก ]