สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

03 เม.ย 2564 11:32:50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบราราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็ดทรอนิกส์ (Google Meet)
ในการนี้ คณะมนุษย์สาสตร์และสังคมศาสตร์ ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาในสังกัดของท่าน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ตามวัน เวลา ดังกล่าว
อว 0630.05-ว47 download

[กลับหน้าหลัก ]