สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

03 เม.ย 2564 10:39:35

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 27 พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR code ติดต่อสอบถามอผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช มณีภาค หมายเลขโทรศัพท์ 08-0559-9905 หรือ นางสาวณัฐนันท์ ภู่วัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 097-192-8054
อว 0641.09(1)-ว0002 download

[กลับหน้าหลัก ]