สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาอุดมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความร็เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในระดับอุดมศึกษา

14 ก.ย 2564 11:51:16


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการรู้เท้าทันสื่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยโปรแกรม ZOOM Video Conference โดยใช้ Meeting ID: 644 3551 7827 Passcode: 447047 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/๒WpqKRq หรือสแกน QR Code
อว 0204.2-ว11222 download

[กลับหน้าหลัก ]