สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14

08 ก.ย 2564 11:45:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิค-19” “Research and Innovation Development during COVID-19” ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวอจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ http://pkruconf.pkru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 และจะปิดรับการส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
อว 0637.07-ว0717 download

[กลับหน้าหลัก ]