สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมลัพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

14 ก.ย 2564 11:52:04


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th และลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR Code ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
อว 0642.06-ว719.64 download

[กลับหน้าหลัก ]