สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอข้อมูลในการร่วมรายการ UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย

15 ต.ค 2564 10:16:07

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Workshop on Uninet and Computer Application : WUNCA) เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายของ สบทศ. ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย สบทศ. จึงได้ดำเนินการจัดรายการออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย” ซึ่งกำหนดจัดรายการทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น.
ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจในหน่วยงานมาร่วมออกรายการ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตาม QR Code ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้มอบหมาย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02-333-3866 เป็นผู้ประสานงาน
อว0219-ว13250 download

[กลับหน้าหลัก ]