สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์

15 ต.ค 2564 10:14:48

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกและมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน เพื่อให้ทราบถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากมาตรการฯ โดยภาคเอกชน รวมทั้งให้ทราบถึงประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ ในมุมมอง/ประสบการณ์ของภาคเอกชน โดยโครงการวิจัยนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และคณะ เป็นผู้ทำการศึกษาวิจัย
โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการมาแล้วหนึ่งปี และทำการเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะนักวิจัยมีกำหนดที่จะนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting
สกสว.จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือ ผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้ โดยท่านสามารถลงทะเบียนในแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาผ่านแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
อว6309-2-2565 download

[กลับหน้าหลัก ]