สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> จัดการฝึกการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme

12 ต.ค 2564 10:25:37

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดียมีกำหนดจัดการฝึกการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานภาครัฐอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในหลักสูตรต่างๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฯ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec และโปรดส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ pi.khemthong@mfa.mail.go.th ล่วงหน้าก่อนวันเปิดหลักสูตร 10 วัน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ประสานงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ที่คุณพิเชษฐ เข็มทอง เบอร์โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 43102

อว 0202.3-ว12755 download

[กลับหน้าหลัก ]