สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

09 เม.ย 2561 14:40:18

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -​ 17.00 น.​ ณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการนี้ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมสวมบทความกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018 ทั้งนี้สามารถส่งบทความ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]