สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

09 เม.ย 2561 14:43:50

สถาบันภาษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยและโครงการสันติไมตรีไทยญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต Future mobility and Development ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ผู้ประสงค์นำเสนอบทความหรือเข้าร่วมประชุมสามารถส่งใบสมัครไปตามที่อยู่ในเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]