สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 12

30 เม.ย 2561 12:26:24

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 12 " วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and innovation for Quality of Life Improvement)"
วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเทพรัตนศิริประภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]