สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent mobility ประจำปีงบประมาณ 2561

27 เม.ย 2561 11:21:46

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร : Food For The Future โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 8 วันระหว่างวันที่ 18 - 22 และ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสุพรรณบุรี

ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์กำหนดรับจำนวน 40 ท่านหมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://googl/forms/hbjq4UHvTijwHIGT2

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]