สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

08 ต.ค 2561 16:20:19

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาศครบรอบ 10 ปี ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น จึงได้กำหนดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทรารวดี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่านร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้และขอเจริญพรคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง " พุทธปัญญากับการพัฒนาที่ยั่งยืน" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว
ประชาสัมพันธ์และประชุมวิชาการระดับชาติ download

[กลับหน้าหลัก ]