สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ

02 ต.ค 2561 12:42:28

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ได้มีโอกาศได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพนำเสนอผลงานต่อผู้ใช้ประโยชน์ โดยเน้นผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประเทศ และสามารถก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในอนาคต
ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯ ได้ทาง http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th
ประกวดโครงการรางวัลนัดคิดสิ่งประดิษฐ์ 2562 download

[กลับหน้าหลัก ]