สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"

03 ต.ค 2561 17:31:08

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง ทั่วประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V) ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวให้กับบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทราบข้อมูลการจัดโครงการฯ และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์ 032493277 อีเมล์ research@mail.pbru.ac.th
ประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 download

[กลับหน้าหลัก ]