สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยนุ่นใหม่" (ลูกไก่)

16 ม.ค 2562 10:49:37

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฆษภาคม 2562 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเคลือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป ดังรายละเอียดในโครงการที่ส่งมาพร้อมนีั
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่บการฝึกอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับราชการ พนักงาน และบุคลาการของรัฐสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบฝนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์ และนางสาวศิริชล บัวบุญ เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4685 e-mail address : ird@rmutt.ac.th เป็นผู้ประสานงานในการสมัครต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.ird.rmutt.ac.th
ศธ 0578.13/077 download

[กลับหน้าหลัก ]