สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562

24 ม.ค 2562 10:13:56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยการบริการวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ได้นำผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาจัดแสดงในหัวข้อ "เกษตรศาสตร์ก้าวไกล นวัตกรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" พร้อมเผยแพร่สู่ประชาชน โดยแบ่งประเภทผลงานนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดง ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรและการแปรรูป
2. กลุ่มอาหาร
3. กลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ
4. กลุ่มสิ่งแวดล้อม
5. กลุ่มสัตว์และประมง
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. กลุ่มผลงานได้รับรางวัล
ทั้งนี้ในงานจัดให้มีกิจกรรม บนเวที ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ตลอดจนการสาธิต ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดตารางกิจกรรมบนเวที ได้จากทางเว็บไซต์สำนักงานบริการวิชาการ www.kusevice.ku.ac.th
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานและเรียนเชิญท่านบุคลากร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 18.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ศธ 0513.10145/ว3530 download

[กลับหน้าหลัก ]