สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

16 ม.ค 2562 10:29:57

การประปานครหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปา ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ - ผลิต - จ่าย ให้มีเสถียรภาพในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ โดยปัจจุบัน สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWA Waterworks Institute of Thailand: M-WIT) ภายใต้การกำกับของการประปานครหลวง มีความประสงค์ที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ในการนี้ สถาบันฯจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปรงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรอบงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แบบบูรณาการ สอดคล้องกับการเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การบริหารและแนวทางปฏิบัติ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ (http://m-wit.mwa.co.th/more_news.php?cid-38) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกองนวัตกรรมและพัฒนา สถาบันพัฒนาวิชาการประปา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-0123 ต่อ 1671-1675
มท 5410-4-1.1/432/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]