สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> แนวทางแฏิบัติตามมาตร 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

06 ก.พ 2562 16:47:37

ด้วยพระราชบัญญติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านพืชมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฏหมาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช ในกรณีการควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพื่อการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์พืช ได้กำหนดไว้ดังนี้
1.มาตรา 52 กำหนดให้ "ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชะื้นเมืองทั่วไปหรือพัยธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์..."
2. มาตรา 53 กำหนดให้ "ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มอได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด"
กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ในแผ่นพับ และดาวน์โหลดเอกสาร กฏระเบียบ และคำขอ ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ได้ที่ QR code และเมื่อได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว โปรดแจ้งแบบตอบรับซึ่งบรรจุใน QR code ดังกล่าว ให้สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ทราบด้วย
กษ 0904/42 download

[กลับหน้าหลัก ]