สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

06 ก.พ 2562 14:58:54

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ตามรูปแบบที่กำหนด ไปที่ E-mail : acaderegis@christian.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพท์มือถือ 083-030-8828 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 034-388-555 ต่อ 1340
ม.คต.42/0161/2562ว.009 download

[กลับหน้าหลัก ]