สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบุคลากรเขาร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7

06 ก.พ 2562 15:48:50

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หรือทาง online ตามlink http://goo.gl/forms/XHCmf0GP1nht4XvU2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมส่งใบสมัครที่ดำเนินการเรียบร้อยแลัมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://research.sskru.ac.th และ Webpage http://www.facebook.comresearch.sskru
ศธ 0572/ว0205 download

[กลับหน้าหลัก ]